Cubes - Feed Database

Feed Name Brand Type ID Protein Fat ADF NDF NSC DE Lys Met Thr Ca P Mg K S Na Cl Fe Zn Cu Mn Se Co I Bio Vit A Vit D Vit E
Forage Hay Type Alfalfa Timothy Hay Canada Cubes Low NSC 71698 13.63% 1.7% 44% 54% 4.25% 2.3 Mcal 4.43% 0.7% 3.92% 1.37% 0.17% 0.26% 1.73% 0.24% 0.04% 0.6 ppm 667 ppm 22 ppm 5.5 ppm 30.42 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Alfa Tec Commercial Alfalfa Canada United States Cubes Hay Type 562825 17.1% 2% 34.2% 47.2% 6.6% 2.28 Mcal 0% 0% 0% 1.92% 0.21% 0.27% 1.88% 0.24% 0.04% 0.21 ppm 332 ppm 23 ppm 7 ppm 47 ppm 0.1 ppm 0.2 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
DuMor Commercial Alfalfa Cubes Fiber Hay Type United States 469226 17.78% 1.11% 33.43% 42% 11.61% 2.29 Mcal 4.4% 1.27% 3.92% 0.89% 0.28% 0.28% 2.5% 0.26% 0.16% 0.74 ppm 300 ppm 28 ppm 10 ppm 46 ppm 0.3 ppm 0.2 ppm 0.13 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Semican Feeds Alfalfa Canada Cubes Hay Type 633194 15.91% 2% 37.5% 103.44% 0% 1.6 Mcal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Sharpe Farm Supplies Forage Alfalfa Canada Cubes 566161 17.05% 2.05% 36.45% 48.32% 7.05% 2.38 Mcal 0% 0% 0% 1.28% 0.23% 0.22% 2.06% 0.18% 0% 0 ppm 158.85 ppm 20.62 ppm 0 ppm 26.07 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Semican Feeds Alfalfa Canada Cubes 633204 15.91% 2% 37.5% 103.44% 0% 1.6 Mcal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Ontario Dehy Forage Grain Type Alfalfa Canada Cubes Easy Keeper 401585 15.9% 2.27% 35.13% 49.99% 0% 2.73 Mcal 2.83% 0.67% 2.83% 1.42% 0.27% 0.28% 2.09% 0.22% 0.08% 0 ppm 0 ppm 15.91 ppm 4.54 ppm 40.91 ppm 0.23 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Spillers Commercial Complete Cubes United Kingdom 500030 15.6% 6.7% 24.75% 68.28% 16.1% 3.18 Mcal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 133.3 ppm 33.3 ppm 0 ppm 0.44 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 11.1 KIU 1.7 KIU 500 IU
Masterfeeds Commercial Feed Broodmares Easy Keeper Canada United States Complete Cubes 71928 13.48% 2.81% 45% 60% 13.04% 1.84 Mcal 4.17% 1.69% 2.83% 1.24% 1.12% 0.28% 1.1% 0.2% 0.79% 1 ppm 330 ppm 252.81 ppm 73.03 ppm 202.25 ppm 1.8 ppm 1.1 ppm 2.2 ppm 2.64 ppm 28.43 KIU 2.83 KIU 898.88 IU
Blue Seal Commercial Feed Alfalfa Cubes Fiber United States 401365 14.44% 3.33% 41.25% 52.5% 0% 2.39 Mcal 0% 0% 0% 0.89% 0.33% 0% 0% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 55.56 ppm 16.67 ppm 55 ppm 0.22 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 3.67 KIU 0 KIU 85.74 IU
TopSpec Commercial Complete Cubes Fiber 529650 13.3% 3.9% 27.5% 37.5% 10% 2.39 Mcal 0% 0% 0% 1.3% 0% 0.44% 0% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Masterfeeds Commercial Complete Formula Energy Starch Canada Cubes 386571 14.44% 6.6% 34.38% 0% 0% 3.83 Mcal 3.85% 0% 0% 0.89% 0.64% 0.39% 0% 0% 0.43% 0 ppm 0 ppm 100 ppm 27.7 ppm 94.4 ppm 0.33 ppm 0 ppm 0 ppm 0.77 ppm 7.53 KIU 0.75 KIU 127.78 IU
Commercial Feed Canada Cubes 401713 17.22% 3.89% 19.8% 24.75% 17.4% 2.8 Mcal 5% 1.58% 3.33% 1.56% 0.44% 0.22% 1.36% 0.3% 0.67% 0.69 ppm 413 ppm 305.56 ppm 50 ppm 222.22 ppm 0.33 ppm 0.22 ppm 0.56 ppm 5 ppm 10 KIU 1.67 KIU 83.33 IU
Tribute Forage Hay Type Broodmares Foals Cubes United States 401300 18.18% 5.68% 23.86% 39.77% 26.13% 2.86 Mcal 6.88% 2.5% 5% 0.97% 0.85% 0.33% 1.25% 0.24% 0.23% 0.34 ppm 397.72 ppm 255.68 ppm 90.9 ppm 176.14 ppm 0.68 ppm 1.14 ppm 1.14 ppm 1.93 ppm 25.05 KIU 2.25 KIU 751.58 IU
Spillers Commercial Complete Cubes United Kingdom 500038 11.1% 3.9% 27.5% 75.86% 17.7% 2.49 Mcal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 133.3 ppm 38.9 ppm 0 ppm 0.33 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 12.2 KIU 1.7 KIU 444.4 IU
Red Mills Commercial Complete Cubes United Kingdom 529686 11.1% 6.1% 17.88% 49.31% 17.8% 3.08 Mcal 0% 0% 0% 1.3% 0.7% 0.37% 1.2% 0% 0.39% 0.7 ppm 166.7 ppm 166.7 ppm 54.17 ppm 90.28 ppm 0.6 ppm 0 ppm 1.7 ppm 4.17 ppm 16.7 KIU 2.8 KIU 416.7 IU
Red Mills Commercial Complete Cubes Performance Horse United Kingdom 529688 15.6% 7.2% 19.25% 29.25% 17.8% 3.13 Mcal 0% 0% 0% 1.28% 0.7% 0.37% 1.2% 0% 0.4% 0.7 ppm 166.7 ppm 166.7 ppm 54.17 ppm 90.28 ppm 0.6 ppm 0 ppm 1.7 ppm 4.17 ppm 16.7 KIU 2.8 KIU 416.7 IU
Hoffman’s Canada United States Cubes Easy Keeper 612560 16.84% 4.74% 22.5% 32.5% 23.2% 2.49 Mcal 0% 0% 0% 1.05% 0.74% 0% 0% 0% 0.37% 0.3 ppm 0 ppm 402.66 ppm 44.72 ppm 185.36 ppm 0.63 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 18.42 KIU 2.89 KIU 157.89 IU
Bluebonnet Feeds Commercial Feed Broodmares Canada United States Cubes 430626 15.56% 3.33% 26.67% 40% 0% 2.79 Mcal 5% 2.08% 3.33% 1.94% 0.67% 0.33% 1.11% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 666.67 ppm 166.67 ppm 666.67 ppm 0.56 ppm 0 ppm 0 ppm 1.22 ppm 29.4 KIU 4.9 KIU 306.2 IU
Hilight Energy Cubes United Kingdom 637703 13.16% 5% 12.5% 34.48% 0% 3.07 Mcal 0% 0% 0% 1.05% 0.53% 0.32% 0% 0% 0.32% 0 ppm 210.53 ppm 115.79 ppm 0 ppm 68.42 ppm 0.42 ppm 0.32 ppm 0.74 ppm 0 ppm 10.53 KIU 14.74 KIU 210.53 IU
Masterfeeds Commercial Feed Canada Cubes Growing Horses 71718 17.78% 2.78% 9.35% 11.68% 50.96% 4.23 Mcal 4.39% 1.56% 4.2% 1% 1% 0.28% 1.5% 0.3% 0.39% 0.66 ppm 600 ppm 138.9 ppm 38.9 ppm 122.2 ppm 0.5 ppm 1 ppm 1.4 ppm 1.1 ppm 13.56 KIU 1.35 KIU 222.2 IU
Barastoc Energy Cubes Growing Horses Performance Horse 770082 16.7% 6.7% 15% 48% 21.1% 2.87 Mcal 5% 2.7% 0% 1.4% 0.8% 0.33% 1% 0% 0.44% 1 ppm 294.4 ppm 211.1 ppm 72.2 ppm 222.2 ppm 1.2 ppm 0.11 ppm 0.9 ppm 0.6 ppm 13.9 KIU 1.4 KIU 222.2 IU
Simple System Horse Feeds Commercial Cubes Fiber United Kingdom 529875 15.56% 2.22% 48.61% 134.1% 13.34% 2.39 Mcal 0% 0% 0% 1.77% 0.32% 0.19% 2.41% 0.21% 0.07% 0.43 ppm 368.89 ppm 23.33 ppm 8.67 ppm 18.89 ppm 0.39 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Nature Belisle Commercial Feed Alfalfa Canada Cubes Fiber 500131 16.7% 2.61% 41% 51% 11.61% 2.18 Mcal 4.4% 1.27% 3.92% 1.41% 0.27% 0.28% 2.5% 0.26% 0.16% 0.74 ppm 300 ppm 28 ppm 10 ppm 46 ppm 0.3 ppm 0.2 ppm 0.13 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Meunerie Mondou Additive Commercial Supplement Forage Canada Cubes Fiber 401564 16.85% 1.69% 40% 50% 0% 3.53 Mcal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Simple System Horse Feeds Commercial Cubes Fiber Timothy Hay United Kingdom 529873 11.7% 1.7% 41.25% 51.25% 12.2% 2.59 Mcal 0% 0% 0% 0.38% 0.24% 0.11% 1.58% 0.12% 0.04% 0.58 ppm 248.9 ppm 23.3 ppm 8.9 ppm 63.3 ppm 0.1 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Meunerie Soucy Additive Commercial Feed Canada Cubes Performance Horse Pleasure Horse 408532 15.56% 9% 29.4% 39.4% 0% 3.07 Mcal 4.3% 1.5% 2.5% 1.1% 0.57% 0% 0% 0% 0.43% 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0.02 ppm 20 KIU 2 KIU 277.78 IU
Nature Belisle Commercial Complete Formula Protein Broodmares Canada Complete Cubes 500118 17.8% 5.4% 10.4% 33.4% 0% 3.17 Mcal 0% 0% 0% 1.5% 1% 0% 0% 0% 0.4% 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0.8 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 15 KIU 2.8 KIU 261.1 IU
Nature Belisle Commercial Complete Formula Energy Fat Canada Complete Cubes Extruded Performance Horse 500121 14.4% 13.3% 16.5% 41% 0% 3.45 Mcal 4.6% 1.7% 0% 1.1% 0.83% 0.28% 0% 0% 0.44% 0 ppm 0 ppm 144.4 ppm 44.4 ppm 127.8 ppm 0.8 ppm 0 ppm 0 ppm 1.4 ppm 18.5 KIU 1.8 KIU 333.3 IU
Nature Belisle Commercial Complete Cubes 500117 18.9% 5.6% 9.5% 26.21% 0% 3.28 Mcal 0% 0% 0% 1.3% 0.9% 0% 0% 0% 0.5% 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0.7 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 12.5 KIU 2.3 KIU 326.7 IU
Nature Belisle Additive Commercial Protein Canada Cubes Fiber 408527 16.85% 7.64% 30.25% 47.19% 3.52% 3.9 Mcal 0% 0% 0% 0.98% 0.66% 0% 0% 0% 0.4% 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0.45 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 8.41 KIU 1.56 KIU 195.51 IU
Triple Crown Commercial Feed Alfalfa Cubes Fiber Performance Horse Senior Horses United States 499864 17% 1.7% 33.43% 42% 11.61% 2.45 Mcal 4.4% 1.27% 3.92% 1.41% 0.27% 0.28% 2.5% 0.26% 0.16% 0.74 ppm 300 ppm 28 ppm 10 ppm 46 ppm 0.3 ppm 0.2 ppm 0.13 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Triple Crown Commercial Feed Alfalfa Timothy Hay Cubes Fiber Performance Horse Senior Horses United States 499863 13.6% 2% 42.6% 56% 0% 2.4 Mcal 4.43% 0.7% 3.92% 1.67% 0.26% 0.24% 1.73% 0.2% 0.02% 0 ppm 0 ppm 22 ppm 5.6 ppm 36.96 ppm 0.22 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Triple Crown Commercial Cubes Growing Horses Timothy Hay 71935 9.09% 2.05% 49% 66.52% 8.7% 2.09 Mcal 2.83% 0.67% 2.83% 0.56% 0.33% 0.33% 1.97% 0.12% 0.08% 0 ppm 0 ppm 102.27 ppm 34.09 ppm 102.27 ppm 0.22 ppm 0 ppm 0.9 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 2 IU
DuMor Commercial Forage Hay Type Alfalfa Timothy Hay Cubes Fiber Low NSC United States 469227 9.09% 1.14% 42.6% 56% 0% 2.01 Mcal 4.43% 0.7% 3.92% 0.91% 0.28% 0.24% 1.73% 0.2% 0.02% 0 ppm 0 ppm 22 ppm 5.6 ppm 36.96 ppm 0.22 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Ontario Dehy Forage Canada Cubes Fiber Timothy Hay 71907 10.23% 2.05% 32.27% 58.86% 0% 1.9 Mcal 4.43% 0.7% 3.92% 0.4% 0.24% 0.11% 1.75% 0.13% 0.05% 0 ppm 0 ppm 43.18 ppm 15.9 ppm 56.81 ppm 0.23 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Hallway Commercial Feed Cubes Hard Keeper United States 401469 15.56% 8.89% 12.78% 25.56% 0% 3.92 Mcal 5% 1.36% 3.97% 1% 0.83% 0.28% 0% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 133.33 ppm 49.44 ppm 0 ppm 0.67 ppm 0 ppm 0 ppm 11.37 ppm 12.25 KIU 1.22 KIU 244.95 IU
Allen & Page Commercial Adult Horses Pleasure Horse Complete Cubes United Kingdom 529682 11.1% 3.3% 24.75% 34.75% 21.7% 2.39 Mcal 0% 0% 0% 1.2% 0.48% 0% 0% 0% 0.6% 0 ppm 49.5 ppm 77 ppm 22 ppm 77 ppm 0.55 ppm 0 ppm 1.1 ppm 0 ppm 11 KIU 1.65 KIU 184.25 IU
Spillers Commercial Complete Cubes United Kingdom 500034 15.6% 6.7% 13.75% 37.93% 37.8% 3.24 Mcal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 133.3 ppm 38.9 ppm 0 ppm 0.33 ppm 0 ppm 0 ppm 2.2 ppm 12.2 KIU 1.2 KIU 444.4 IU
Masterfeeds Commercial Forage Adult Horses Senior Horses Canada Cubes Pelleted 71700 13.63% 2.76% 27.5% 38% 0% 2.66 Mcal 3.75% 0% 0% 0.91% 0.57% 0.28% 0% 0% 0.4% 0 ppm 0 ppm 96.59 ppm 28.09 ppm 90.91 ppm 0.33 ppm 0 ppm 0 ppm 0.8 ppm 7.7 KIU 0.77 KIU 130.7 IU
Simple System Horse Feeds Commercial Cubes Fiber Hay Type United Kingdom 529874 16.7% 3.3% 37.81% 47.81% 14.5% 3.05 Mcal 0% 0% 0% 0.7% 0.24% 0.13% 0.9% 0.14% 0.02% 0.12 ppm 103.3 ppm 20 ppm 3.3 ppm 40 ppm 0.01 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Right Choice Commercial Feed Adult Horses Easy Keeper Pleasure Horse Cubes United States 430300 15.56% 6.67% 15.56% 35.56% 27.7% 3.04 Mcal 6.43% 1.79% 4.71% 0.78% 0.67% 0.41% 1% 0% 0.63% 0 ppm 192.5 ppm 311.11 ppm 88.89 ppm 110 ppm 0.67 ppm 0.44 ppm 0 ppm 0 ppm 9.8 KIU 1.84 KIU 244.96 IU
Trouw Nutrition Commercial Complete Formula Canada Cubes 71920 15.56% 2.22% 19.3% 24.75% 21.5% 3.09 Mcal 4.3% 1.63% 3.67% 1.1% 0.56% 0.22% 1% 0.3% 0.44% 0.69 ppm 400 ppm 322.22 ppm 55.56 ppm 222.22 ppm 0.33 ppm 0.39 ppm 0.56 ppm 5 ppm 11.1 KIU 2 KIU 138.89 IU
Trouw Nutrition Commercial Complete Formula Canada Cubes 71921 11.11% 4.44% 13.75% 24.75% 21.5% 3.18 Mcal 4.3% 1.63% 3.67% 0.89% 0.56% 0.22% 1% 0.3% 0.44% 0.69 ppm 400 ppm 327.78 ppm 50 ppm 205.56 ppm 0.33 ppm 0.39 ppm 0.56 ppm 5 ppm 8.89 KIU 2.22 KIU 77.78 IU
Spillers Commercial Complete Cubes United Kingdom 500031 17.8% 5.3% 13.75% 37.93% 25% 3.05 Mcal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 166.7 ppm 55.6 ppm 0 ppm 0.33 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 16.7 KIU 2.8 KIU 555.6 IU
Hallway Commercial Feed Broodmares Growing Horses Cubes Oats United States 401470 17.78% 3.33% 13.06% 0% 0% 3.93 Mcal 0% 0% 0% 0.89% 0.83% 0% 0% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 133.33 ppm 46.67 ppm 0 ppm 0.67 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 20.82 KIU 1.22 KIU 244.96 IU
Purina Commercial Feed Canada Cubes Pelleted Fiber 71683 14.39% 7.75% 34.38% 44% 12.99% 2.64 Mcal 4.5% 1.5% 3.1% 1% 0.61% 0.38% 1.26% 0.2% 0.55% 0.83 ppm 313.4 ppm 210.9 ppm 50.4 ppm 168.6 ppm 0.44 ppm 0.5 ppm 0.8 ppm 1.51 ppm 7.2 KIU 1.33 KIU 277 IU
Alfa Tec Alfalfa Timothy Hay Canada United States Cubes 562836 13.9% 1.9% 39.7% 53.5% 7% 2.23 Mcal 0% 0% 0% 1.52% 0.19% 0.24% 1.9% 0.04% 0.21% 0.29 ppm 184 ppm 19 ppm 6 ppm 26 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Semican Feeds Alfalfa Timothy Hay Canada Cubes 633269 13.64% 2% 37.5% 103.44% 0% 1.57 Mcal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU
Hallway Commercial Feed Broodmares Performance Horse Stallions Cubes United States 401467 13.48% 3.93% 12.38% 34.14% 0% 3.11 Mcal 0% 0% 0% 0.9% 0.79% 0% 0% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 123.6 ppm 44.94 ppm 0 ppm 0.34 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 12.39 KIU 1.24 KIU 123.86 IU
Spillers Commercial Complete Cubes United Kingdom 500026 15.6% 6.7% 22% 60.69% 19.4% 3.32 Mcal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 133.3 ppm 38.9 ppm 0 ppm 0.33 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 12.2 KIU 1.2 KIU 444.4 IU
Yucc’ it up! United States Cubes 631902 0% 0% 0% 0% 0% 0 Mcal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 ppm 0 KIU 0 KIU 0 IU

Is Your Horse's Diet Missing Anything?

Identify gaps in your horse's nutrition program to optimize their well-being.